BRYOPHYTES: Rhytidiadelphus squarrosus Clck here to return to Bryophytes Page